در این ویدیو به نحوه محاسبه اتساع زمان در کنار اجرامی همچون سیاهچاله می پردازیم .