دیجیزا/ تو این ویدیو در مورد همگرایی گرانشی و زیبایی‌ها و فرصت‌هاش صحبت می‌کنیم.

برگرفته از صفحه اینستاگرام  astro.fum

قسمت قبل: