دیجیزا/یک سفر جذاب از بزرگترین ساختارهای کیهانی تا کوچکترین و بنیادی‌ترین ذرات جهان ، یعنی کوارک‌ها.