کمبود قطعات الکترونیکی بهانه خودروسازان برای دپوی ۱۷۸ هزار خودرو در پارکینگ ها است.
 
خودروسازان نبود قطعه ای خاص را دلیل عرضه نکردن خودروهای مانده در پارکینگ ها می دانند اما مسئولان نظارتی می گویند امکان تامین قطعات وجود دارد.