نمایشی کوتاه از شاسی بلند زیبای آلمانی، مرسدس برابوس ۷۰۰ G واگن.