دریاچه ارومیه که به دلیل خشکسالی تا سال ۲۰۱۷ به مرز نابودی کامل رفته بود، مدتی است که بار دیگر تا حدی احیا شده است. در ادامه توجه شما را به سیر تغییرات دریاچه ارومیه در چند سال گذشته که توسط google earth شکار شده، جلب می نمائیم.