دیجیزا/ ما کشف جهان خارج از سیاره کوچک‌مان را مدیون کنجکاوی انسانی‌هایی هستیم که نمی‌توانستند بی‌تفاوت باشند‌. انسان‌هایی که جسورانه با ذهن‌شان به دوردست‌های عالم سفر کردند.
امروز می‌خواهیم داستان انسانی رو بازگو کنیم که دانشمند نبود، اما راهی را به دانشمندان نشان داد که تا امروز ادامه دارد. جوردانو برونو مشتاق بود تا جهان کوچک و محدود خود را در ایتالیای آن زمان که اندیشیدن در آن جایز نبود، ترک کند. او تشنه‌ی دانش بود و به عقاید سنتی و محدودیات تن نمی‌داد. برونو ایمان داشت که خداوند نامتناهی و جهان بی‌مرز و بی‌انتها است؛ اما سران قدرت با او موافق نبودند. بعد از اینکه برونو ایده‌های خود را با مردم به اشتراک گذاشت و سرسختانه بر آن‌ها پافشاری کرد، به زندان افتاد و بعد از مدتی هم کشته شد. برونو دانشمند نبود اما ایده‌های او هدف‌هایی در مسیر دانشمندان بعد از خود برای کشف جهان خارج شد.