دیجیزا/ این حد از دقت به جزئیات، در نوع خودش بسیار قابل توجه هست.
موسیقی Interstellar نقش بسیار مهمی در اثرگذاری لحظات فیلم دارد و به خوبی در ایجاد بار احساسی و یا القای اضطراب، عمل می‌کند. به بیان دیگر، ملودی هانس زیمر، قسمت‌های اوج فیلم را باری دیگر، به اوج می‌رساند!

برگرفته از اینستاگرام science.wonders