رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: از ابتدای بهمن پیامک مالیاتی خودروهای بالای یک میلیارد ارسال می شود.