دیجیزا/ کار راحتی که فقط تو ایستگاه فضایی میتونید انجامش بدین