در این ویدئو مروری بر تعویض اصولی تیغه های برف پاک کن خودروها داریم.

برف پاککن خودرو یکی از مواردی است که باید توجه زیادی به آن شود و به شکل صحیح نگهداری شود. عدم توجه به برخی اصول و موارد باعث می شود تا در حین تعویض تیغه های برف پاک کن آسیب های دردسرسازی پیش آید.