ویدیویی درباره ماشین خود ساز فون نیومن در خصوص استعمار دیگر سیارات به دست بشر را ببینید.