نگاهی به شاسی بلند بسیار زیبای سایک، مکسوس D60 Trendy Edition مدل ۲۰۲۲