دانشمندان مؤسسه مشکلات زیست پزشکی زیر نظر آکادمی علوم روسیه در حال انجام تحقیقات در مورد راه های محافظت از فضانوردان و خدمه ایستگاه فضایی در برابر پرتوهای کیهانی، امواج کهکشانی و خورشیدی هستند.
 یکی از مهمترین تهدیداتی که فضانوردان و پژوهشگرانی که جهت انجام مطالعات به مناطق قطبی سفر می کنند، قرار گرفتن در معرض امواج کیهانی است. به همین دلیل تیمی از پژوهشگران رشته های مختلف در آکادمی علوم روسیه  در حال بررسی و مطالعه این موضوع هستند. سرپرستی این مطالعات بر عهده  اولگ اورلوف دانشمند برجسته آکادمی علوم روسیه قرار دارد.

وی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، در رابطه با موضوع فوق گفت: علاوه بر سفرهای فضایی، خطر قرار گرفتن در معرض پرتوهای کهکشانی، در مدار قطبی به طور قابل توجهی افزایش می‌ یابد. مطالعات برای ایجاد روش ‌های حفاظتی کافی در برابر آنها در حال انجام است. ابزارهای نظارت بر قرار گرفتن در معرض ذرات سنگین، در ترکیب با تحقیقات در حال توسعه هستند. 
وی در ادامه توضیحات خود افزود:‌ مطالعه  تأثیرات واقعی پرتو های کهکشانی بر اندام‌ های مختلف بدن انسان دارای اهمیت بسیار زیادی است. ما در حال بررسی این مساله هستیم که ابزارهایی برای کاهش این عوامل خطر زا توسعه داده و معرفی کنیم.
وی در این رابطه  تاکید کرد: خنثی کردن خطر تأثیر پروتون ها بر فضانوردان در نتیجه شعله های خورشیدی، با پیش بینی چنین رویدادهایی امکان پذیر است. داشتن تجهیزات مناسب و امکان دستیابی به سطح مناسبی از فناوری های دفاعی به خدمه یک فضاپیما کمک می کندبر اثر امواج کیهانی دچار آسیب دیدگی نشوند. خوشبختانه مواد حفاظتی جدیدی هم اکنون در حال آزمایش هستند.
 در مدارهای قطبی، اثرات مضر الکترون‌ ها، به‌ ویژه بر روی پوست و اندام‌ه ای بینایی در طول فعالیت‌ های انجام شده در فضای باز افزایش خواهد یافت.  اورلوف در این رابطه گفت که این خطر همچنین می تواند با وجود استفاده از وسایل حفاظتی همچنان جدی باشد. به همین دلیل ما باید تجهیزات و امکانات جدید و مناسبی برای محافظت از دانشمندان و فضانوردان تهیه کنیم.