با این همکاری نوآورانه‌ی نجومی، می‌توانیم صفحه‌ی کهکشان راه شیری را همچون پلی میان آسمان نیمکره‌های شمالی و جنوبی دنبال کنیم.
برای ساختن این نمای گسترده و پیوندی آسمان شب، نخست نماهایی از آسمان بر فراز رصدخانه‌ی سن وران در کوه‌های فرانسه گرفته شده [پایینی] و ۶ ساعت بعد هم آسمان بر فراز رصدخانه‌ی ال سُس شیلی به تصویر کشیده شده [بالایی].
این درنگ ۶ ساعته به زمین اجازه داد تا بچرخد و کهکشان راه شیری بر فراز گنبدهای هر دو رصدخانه را با هم تراز کند.
همه‌ی نوردهی‌ها با دوربین‌ها و عدسی‌هایی همسان که روی سه‌پایه‌هایی ساده گذاشته شده بودند انجام شد.
در آسمان تاریک شیلی یک هواتاب سبزفام کم‌جان را می‌بینیم و همچنین ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ را که در آن، نزدیک گنبد رصدخانه خودنمایی می‌کنند.
در آسمان شمالی کوه‌های آلپ اگرچه آلودگی نوری نمایان است، ولی کهکشان دوردست زن در زنجیر (آندرومدا) را همی‌توان در آن نزدیک افق پیدا کرد.
گفتنی‌ست جدایی میان این دو رصدخانه روی سیاره‌ی زمین حدود ۱۰ هزار کیلومتر است.

منبع: ۱star7sky.com