سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر در شرایط و مقطعی هستیم که کار ثبت نام از متقاضیان خودرو‌های وارداتی در حال انجام است.