بخشی از خصوصیات مدل مفهومی خودروی الکتریکی شرکت سونی را ببینید.

ترجمه اختصاصی از دیجیزا