همشهری/ برخی شائبه سرقت مسکو از اطلاعات پزشکی غرب را مطرح کرده‌اند.