در هوش مصنوعی جدید امکانش است تا به آن متن داد و البته زبان فارسی هم پشتیبانی می‌کند و در ادامه همان متن را برای شما می‌خواند. در زبان فارسی ۲ صدا وجود دارد و می شود جدا از مدل‌های خودش به آن مدل اضافه کرد.