کشف گالیله این بود که مقدار شتاب گرانشی اشیاء به سمت زمین، یک مقدار ثابت است و مستقل از جنس و وزن اشیاء است. به این ترتیب نظر ارسطو در این باره که می‌گفت که اگر دو شیء را همزمان از یک نقطه رها کنیم، جسم سنگین‌تر زودتر به زمین می‌رسد، زیر سؤال رفت. جذابیت کار گالیله این است که او بدون وسایلی که هم‌اکنون در اختیار داریم، توانسته است به این کشف نایل شود. نکته دیگر اینکه سخن ارسطو در مورد اینکه اشیاء سنگین‌تر زودتر به زمین می‌افتند با تجربه روزانه ما همخوانی دارد ولی نبوغ گالیله این بود که راز پشت پرده طبیعت را کشف کرده بود. نکته اصلی که گالیله کشف کرده بود این بود که اگر مقاومت هوا نبود، دو جسم با حجم و وزن متفاوت که همزمان از یک نقطه سقوط آزاد داشته باشند، دقیقاً همزمان به زمین خواهند رسید. در شرایطی که حذف هوا و ایجاد خلاً حتی همین امروز هم به طور کامل ممکن نیست، کشف این نکته بسیار سخت بوده است. معروف است که آزمایش گالیله در برج پیزا انجام می‌شده است.