دیجیزا/آیو فعالترین قمر در بین تمام اقمار منظومه شمسی است.از نظر( geologically)یعنی همون زمین شناسی!در این نمای مادون قرمز نقطه های قرمز بزرگی رو میبنید که در واقع آتشفشان های فعال و قدرتمندی هستند!

برگرفته از اینستاگرام nasa_farsi1