آب در دسترس‌ترین مایعی است که می‌توانیم با آن اثر مویینگی را ببینم. موئینگی یکی از پدیده‌های فیزیکی ناشی از نیروهای چسبندگی سطحی است. اثر مویینگی روند یا جریانی است که باعث می‌شود آب توسط دستمال کاغذی جذب شود، از نی درون درون لیوان بالا برود و از درون خاک و از طریق ریشه و ساقه‌های  گیاهان بالا آید.