به مدت سه روز، برخی از گران‌ترین خودروهای قدیمی و حال در محوطه بیمارستان سلطنتی چلسی به نمایش گذاشته شده اند. این فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان و فروشندگان است تا خودروهای استثنایی را به مشتریان ثروتمند بفروشند و برای کسانی که توان مالی کمتری دارند، بهترین فرصت است تا این خودروها را از نزدیک ببینند.