بقای همه حیوانات و حشرات از گرگ گرفته تا زنبور به توانایی آنها در یافتن منبع بو بستگی دارد که موضوعی چالش برانگیز است. تحقیقات نشان داده که حیوانات و حشرات با حس کردن شدت بوها و ردیابی در جهت مخالف باد، مسیر خود را پیدا کنند.
 با این حال، پیروی از باد به تنهایی می تواند جانوران و مخصوصا حشرات را گمراه کند، به همان دلیل که دود ناشی از دودکش پراکنده می شود و دنباله آن همیشه مستقیماً به منبع خود منتهی نمی شود. در این راستا تیمی از دانشمندان دانشگاه ییل به رهبری تیری ایمونت (Thierry Emonet) و دیمون کلارک (Damon Clark) به این فکر افتادند که آیا مگس ها ترفند متفاوتی دارند و آیا آنها می توانند حرکت بو را مستقل از باد تشخیص دهند؟
برای این مطالعه جدید، محققان تخصص خود را در جهت یابی بو و تشخیص حرکت ترکیب کردند تا آزمایش هایی را برای سنجش این فرضیه طراحی کنند. پژوهشگران کشف کردند که در واقع، مگس ها می توانند جهت حرکت بسته های بو را خودشان حس کنند.
برای انجام این کشف، محققان گیرنده های بویایی مگس ها را اصلاح ژنتیکی کردند تا نور را تشخیص دهند، سپس بسته‌ های بوی ساختگی از نور ایجاد کردند و نحوه واکنش مگس ‌ها به این سیگنال‌ ها را در محیط‌ های بدون باد و با حضور باد مشاهده کردند.
در ادامه محققان دریافتند:گیرنده های مگس ها پشت سر هم کار می‌ کنند تا جهت حرکت بسته ‌های بو را تشخیص دهند و به مگس‌ ها این امکان را می ‌دهند تا مسیر حرکت را تنها بر اساس سیگنال ‌های بسته ‌های بو تنظیم کنند. 
محققان می ‌گویند: این دانش نه تنها به کشاورزی و نحوه یافتن گل‌ها توسط زنبورها و سلامت عمومی انسان برای توضیح اینکه چگونه پشه ‌ها انسان‌ ها را پیدا می ‌کنند، کمک می ‌کند، بلکه به توسعه ربات‌ هایی که می ‌توانند خطرات را در محیط حس کنند، نیز منجر می شود.
در این پژوهش محققان دو آزمایش جداگانه را ترکیب کردند که یک سیستم برای تجسم نحوه حرکت مگس ها آماده شد و یک سیستم پروژکتور برای رساندن محرک های نوری به مگس ها توسعه داده شد.
شرح کامل این پژوهش جذاب و یافته های حاصل از آن در آخرین شماره مجله تخصصی Nature منتشر شده است.