از سایت زیر می‌تونید به صورت زنده ببینید تلسکوپ جیمز وب  چقدر از زمین فاصله گرفته و در حال حاضر کجا قراره داره.

https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html