در این ویدئو بعاد زمین و لکه خورشیدی آپروکسیماتلی با هم مقایسه می شوند.

برگرفته از اینستاگرام  spacemehdi