یک درخت غول پیکر بر روی سقف تسلا مدل ۳ سقوط کرد، اما سرنشین آن آسیب ندید که نشان دهنده استحکام فوق العاده خودروی تسلا است.