مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد زنبورهای عسل اولین و تنها جاندارانی هستند که می‌توانند همانند انسان‌ها تفاوت بین اعداد زوج و فرد را با دقت حدود ۸۰ درصد درست تشخیص دهند.
گفتنی است براساس مطالعات قبلی انجام شده، زنبورهای عسل آموزش دیده می‌توانند یاد بگیرند مقادیر عددی را مرتب کرده، جمع و تفریق ساده انجام داده، نمادها را با کمیت‌ها مطابقت دهند و مفاهیم اندازه و عدد را به هم مرتبط کنند.
محققان برای آموزش برابری اعداد به زنبورها، آنها را به دو گروه تقسیم کردند. هر دو گروه زنبور عسل آموزش دیده بودند ولی گروه اول اعداد زوج را با آب قند و اعداد فرد را با یک مایع تلخ مزه (کینین) ربط می‌د‌ادند و گروه دوم اعداد فرد را با آب قند و اعداد زوج را با کینین مرتبط می‌‌دانستند.  


تشخیص اعداد زوج و فرد توسط زنبور عسل
تصویر شماتیکی تهیه شده از عملکرد زنبور‌های عسل نشان می‌دهد آنها توانستند در سه آزمایش مختلف، اعداد زوج را از اعداد فرد روی صفحه دایره‌ای شکل تشخیص دهند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد زنبورهای عسل در مقایسه بین اعداد زوج و فرد دقتی بیش از ۸۰ درصد در ده کارت از خود نشان دادند.
البته محققان می‌گویند گروه‌های مختلف زنبورهای عسل سرعت یادگیری متفاوتی دارند و جالب اینکه زنبورهایی که آموزش دیده بودند که اعداد فرد را با آب قند مرتبط کنند سرعت یادگیری بالاتری داشتند. علاوه بر این، یادگیری آنها نسبت به اعداد فرد برعکس انسان‌ بود که اعداد زوج را سریعتر دسته‌بندی می‌کنند.
به نظر می‌رسد مغز کوچک و مینیاتوری زنبورهای عسل با حدود ۹۶۰ هزار نورون می‌تواند همانند مغز انسان با بیش از ۸۶ میلیارد نورون، مفهوم زوج و فرد را درک کند.
نتایج این تحقیق می‌تواند برای توسعه شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی موثر باشد. این شبکه‌ها با الهام از نورون‌های بیولوژیکی مقیاس‌پذیر طراحی می‌شوند و می‌توانند وظایف پیچیده شناسایی و طبقه‌بندی را با استفاده از منطق گزاره‌ای انجام دهند.