روسیه در مراسمی رسمی از خودروهای جنگی تازه ساخت خود رونمایی کرد.