خودروهای جدید آئودی با چراغ‌های راهنمایی شهر در ارتباطند و قادرند زمان دقیق قرمز و سبز شدن آن‌ها را به راننده اطلاع دهند؛ عملکرد این سیستم به طوری است که سرعت پیشنهادی برای رسیدن به چراغ سبز را به راننده اعلام می‌کند!