ویدئوی تبلیغاتی جذاب چشم بادامی‌ها برای به رخ کشیدن مهارت‌ها و کیفیت ساخت خودروهای جدید چینی.