به گزارش از «ساینس آلرت»، قرن‌هاست که این سوال ذهن همه محققان را بسیار متحیر کرده است. آن‌ها در تعجب هستند که آیا این نورهای سبز و سرمه‌ای شفق‌قطبی می‌تواند صدای قابلی تشخیصی تولید کند. شفق‌قطبی از واکنش ذرات خورشیدی با مولکول‌های گاز در جو زمین ایجاد می‌شود. شفق‌قطبی معمولا در نزدیکی قطب زمین، جایی که میدان مغناطیسی قوی است، رخ می‌دهد. محققان گزارش‌هایی داده‌اند که نشان می‌دهد صدا از پدیده شفق‌قطبی نادر است و توسط دانشمندان از نظر تاریخی رد شده است.
براساس مطالعات فنلاندی در سال ۲۰۱۶، محققان ادعا کردند که شفق‌های قطب شمالی صدایی قابل شنیدن برای گوش انسان تولید می‌کند. این ادعا بر اساس ضبط صدایی که توسط محققان انجام شد، است. صدای تولید شده توسط نورهای فریبنده در ارتفاع ۷۰ متری از سطح زمین ضبط شده است. بااین حال، مکانیسم پشت این صدا کاملا مرموز و پنهان است و برای شنیدن این صدا باید شرایطی فراهم شود. محققان درحال بررسی هستند تا مشاهده کنند که صداهای گزارش شده وهم و خیال نباشد.

سروصدای تولید شده از شفق‌قطبی در قرن بیستم موضوع داغ و پر جنب‌وجوشی بود. محققان در عرض‌های جغرافیایی شمالی گزارش دادند که گاهی صدا با نمایش‌های نوری در آسمان همراه است. صدای تولید شده از شفق‌قطبی بسیار آرام و نامحسوس مانند صدای هق‌هق یا وزوز است. محققان صدای تولید شده از شفق‌قطبی را به خش‌خش ابریشم تشبیه می‌کنند. صداهای تولید شده از شفق‌قطبی با اظهارهای مشابه از شمال کانادا و نروژ تأیید شد.