جیمزوب به جای اینکه به دور زمین بچرخد، به دور خورشید و‌به‌موازات زمین، در  فاصله نزدیک به یک میلیون مایلی ما به نام نقطه لاگرانژ ۲ (L2) به دور خورشید خواهد چرخید.
از این نقطه، جیمز وب همیشه از درون منظومه شمسی دور می شود و دربرابر هر گونه منبع گرمایی که می تواند بر توانایی آن در جمع آوری نور مادون قرمز تأثیر بگذارد محافظت می شود.