لحظه سوخت گیری هوایی A-10 Thunderbolt از زاویه‌ای تماشایی را ببینید.