دیجیزا/ اخیرا دانشمندان معتقدند اگه بتونیم با استفاده از دو فضا پیما که یکی ثابت و دیگری در حال حرکت رو در راستای هم و به موازات هم در فضا متوقف کنیم ، میتونیم یه تونل بین این دو ایجاد کنیم .
دیگر راهکار ها در خصوص کرم چاله یا به اصطلاح تونل های زمان قرار دادن دو ورودی یا تکینگی متحرک نسبت به هم مثل سیاه چاله و سفید چاله که هر دو دارای گرانش بیش ازحد با دو عملکرد متفاوتن .
حاضرین سوار ماشین زمانی بشین که مقصدش نامعلومه؟!
دوس دارین کجا و به چه زمانی برین ؟!

برگرفته از  biophyscience