ستاره شناسان با داده های تلسکوپ هابل و اسپیتزر دو جهان آبی کشف کردند.

برگرفته از آوا استار