هشدار فریبرز ناطقی الهی رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران : زلزله بالای هفت ریشتری تهران مخرب ترین زلزله تاریخ بشر خواهد بود.

برگرفته از اینستاگرام hashiyeh