همشهری/ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تا سال ۲۰۴۰ زباله‌های پلاستیکی ۲ برابر می‌شود