دیجیزا/ ببینیم فضانوردان در نقطه گرانش صفر و هایپر جی چه شرایطی رو تحمل میکنند ؟
نحوه سوخت شعله شمع در محیط های مختلف با گرانش متفاوت .

video credit: YouTube channel/V
eritasium
https://youtu.be/xdJwG_9kF8s

برگرفته از biophyscience