بر اساس یک مطالعه مبتنی بر مدل سازی مشخص شد، جایگزینی ۲۰ درصد از مصرف جهانی گوشت گاو با پروتئین میکروبی حاصل از تخمیر تا سال ۲۰۵۰ می تواند جنگل زدایی سالانه و انتشار دی اکسید کربن را به نصف کاهش دهد.
 یافته های جدید پژوهشگران نشان می دهد جایگزین کردن پروتئین میکروبی به جای گوشت های قرمز و به ویژه گوشت گاو می تواند مزایای فراوانی داشته باشد.
 گفتنی است همانطور که اثرات زیست محیطی منفی مصرف گوشت نشخوارکنندگان از جمله موارد مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای یا تغییرات کاربری زمین، آشکارتر می شود،  ترکیب جایگزین های پروتئینی غیر حیوانی برای بهبود سلامت و پایداری توصیه می شوند. مطالعات قبلی پروتئین میکروبی حاصل از تخمیر، مانند مایکوپروتئین (یک جایگزین گوشت تجاری در دسترس)، مزایای بالقوه زیست محیطی را تخمین زده است. 
برای انجام این مطالعه، دکتر فلوریان هامپنودر و همکارانش اثرات بالقوه زیست محیطی مبتنی بر استفاده از زمین جایگزینی جزئی گوشت گاو با پروتئین میکروبی مبتنی بر قند را در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰  بررسی کردند. نویسندگان همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش تقاضا برای دام،  افزایش درآمد به طور کلی و افزایش جمعیت را نیز در نظر گرفتند. 

محققان تخمین می زنند که جایگزینی ۲۰ درصد از گوشت گاو مصرف شده در سطح جهان با پروتئین میکروبی تا سال ۲۰۵۰ منجر به کاهش ۵۶ درصدی در جنگل زدایی سالانه و انتشار دی اکسید کربن مرتبط با آن می شود.
 گفتنی است افزایش سطوح جایگزینی فراتر از این نقطه، منجر به افزایش خطی در اثرات صرفه جویی در زمین نمی شود. نویسندگان پیش بینی می کنند که این موضوع ممکن است نتیجه نیاز به تغییرات در ساختار تولید کشاورزی باشد. نویسندگان در خاتمه توضیحات خود نتیجه می‌ گیرند که فراتر از تکمیل یافته‌ های مطالعات قبلی، نتایج آن ‌ها پیش ‌بینی ‌های پویا تری از اثرات بالقوه زیست ‌محیطی مبتنی بر کاربری زمین از جایگزینی گوشت گاو با پروتئین میکروبی را با توجه بیشتر به زمینه‌هایی که فشارهای محیطی را تعیین می‌کنند، ارائه می‌ دهد.

شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی Nature منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد.