دور زدن هر سیاره دور خودش (یک شبانه روز) چقدر طول می‌کشد؟