برای دیدن دنباله دار، درست بعد از غروب خورشید به سمت شمال نگاه کنید و به دنبال درخشش کم رنگ مایل به سبز باشید. در شرایط آسمان تاریک مناسب، این دنباله دار می تواند با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشد، اما دوربین دوچشمی مطمئنا کار را آسان تر می کند.