یک کارشناس برق خودرو دلایل روشن ماندن چراغ روغن خودرو را توضیح داد. چراغ روغن یکی از نشانگرهای مهم خودرو است که در صورت عملکرد نادرست باید در اولین فرصت به تعمیرکار مراجعه کرد تا از صدمات بیشتر به خودرو جلوگیری شود.