با فتمن آشنا شوید ، یک دستاورد مخرب ، به عبارتی آن روی دیگر علم .
برگرفته از biophyscience