ماده تاریک چیست !؟
چرا بحث ماده تاریک مطرح شد ؟
نقش ماده تاریک در حفظ چهارچوب جهان هستی چیست ؟
چه راهکاری برای شکار ماده تاریک وجود دارد ؟!
و….
تمام این سوالات در این ویدیو پاسخ داده خواهند شد .

برگرفته از biophyscience