پس از انتشار اولین بتای iOS 16 مشخص شد اپل در این نسخه دست توسعه دهندگان را برای استفاده از قابلیت‌های ویژه‌ای مثل VoiceOver باز گذاشته تا بتوانند در اپ‌هایی که توسعه دادند یا در حال توسعه است از این قابلیت‌ها استفاده کنند.