چیزی حدود ۹۱۰۰ ستاره با چشم غیر مسلح در آسمان سیاره ما قابل مشاهده هستند. هر کدام از آن‌ها در صورت فلکی خاصی قرار دارد و با قدر خاصی می‌درخشد، مگر اینکه ستاره متغیر باشد که در این صورت روشنایی آن متفاوت است. تصور کنید از هر یک از این ستارگان به سمت خورشید نگاه کنیم و ببینیم در آسمان هر کدام از آن‌ها، خورشید چگونه می‌درخشد.

بسته به فاصله آن ستاره از ما، خورشید ممکن است پرنور یا کم‌نور به نظر برسد. به این فکر کنید که از یک سیاره – خیالی یا واقعی – که در مدار یک یا چند ستاره درخشان آشنا می گردد، خورشید چه قدر درخشان خواهدبود و در کدام صورت فلکی ظاهر می‌شود؟ ما به ستاره‌های دیگر سفر می‌کنیم تا به منظومه شمسی خود نگاه کنیم و جایگاه آن را در میان ستارگان ببینیم.

برگرفته از اینستاگرامavastarco