نمونه آزمایشی شاسی بلند جدید ایران‌خودرو در حالی مشاهده شد که دچار ایرادات ظاهری و مونتاژی فراوانی بود!