فیلم تبلیغاتی کمتر دیده شده سایپا در سال ۱۳۸۶ برای پراید ۱۳۲.