فیلم تبلیغاتی عجیب و کمتر دیده شده از سایپا تیبا.

منبع: بیت ران